คณะผู้บริหาร  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นางสาวธนันณัฏฐ์ ธนเดชชัยมงคล : ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนันณัฏฐ์ ธนเดชชัยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายศักดิ์ชัย  ณัฐวุฒิ : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายศักดิ์ชัย ณัฐวุฒิ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายยุทธพงษ์ บุตรดามา : นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายยุทธพงษ์ บุตรดามา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง - : เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการประปาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นายสมบัติ  คำใจ : คนงาน
นายสมบัติ คำใจ
คนงาน
น. ส. รัชนิดา เอี่ยมมี : คนงาน
น. ส. รัชนิดา เอี่ยมมี
คนงาน
นายจักรพันธ์  ใจชม : คนงาน
นายจักรพันธ์ ใจชม
คนงาน
นายปิยะพงษ์  กลิ่นกระสันต์ : คนงาน
นายปิยะพงษ์ กลิ่นกระสันต์
คนงาน
นายอัคเดช  นุ่มวงศ์ : พนักงานผลิตนำ้ประปา
นายอัคเดช นุ่มวงศ์
พนักงานผลิตนำ้ประปา