คณะผู้บริหาร  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นางสาวภูชณัชชา  โตจั่น : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภูชณัชชา โตจั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง - : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง - : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางสาวสุดา  แก้วกระจ่าง : พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวสุดา แก้วกระจ่าง
พนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศศิธร  เซ่งประเสริฐ : พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวศศิธร เซ่งประเสริฐ
พนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวพนิดา องวัชนากรณฑ์ : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพนิดา องวัชนากรณฑ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-ว่าง- : พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
-ว่าง-
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
นายเตชทัช  สุขพงษ์ไทย : คนงาน
นายเตชทัช สุขพงษ์ไทย
คนงาน
นายอรรถพล นุ่มวงศ์ : คนงาน
นายอรรถพล นุ่มวงศ์
คนงาน