คณะผู้บริหาร  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นางสาวเพ็ญพยอม  เทพีรัตน์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวเพ็ญพยอม เทพีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางนภาพร  เส็งสาย : นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางนภาพร เส็งสาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพีรภัทร จันทร์พรหม : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวพีรภัทร จันทร์พรหม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นายพรชัย  ศรีสุทธี : นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายพรชัย ศรีสุทธี
นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายศุภชัย  ทองดอนเหมือน : นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายศุภชัย ทองดอนเหมือน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาววลีพร ส่งแสง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาววลีพร ส่งแสง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
-ว่าง- : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอรุชา วิริยะบุญ : ครู
นางสาวอรุชา วิริยะบุญ
ครู
นางรัตยาพร  รัตนศรี : ครู
นางรัตยาพร รัตนศรี
ครู
- ว่าง - : ครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์สุภากานต์ สิริธนวงศ์ : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพิมพ์สุภากานต์ สิริธนวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชณัณพัฏฐ์  โพธิ์อุบล : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชณัณพัฏฐ์ โพธิ์อุบล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญณภัทร พินิจพงษ์ : ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกัญณภัทร พินิจพงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรวีกรณ์ สมภพโภคากุล : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวรวีกรณ์ สมภพโภคากุล
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
-ว่าง- : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายยอดสุด ทองก้อนใหญ่ : พนักงานขับรถยนต์
นายยอดสุด ทองก้อนใหญ่
พนักงานขับรถยนต์
นายฉลอง สุวรรณประสิทธิ์ : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายฉลอง สุวรรณประสิทธิ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
-ว่าง- : คนงานประจำรถขยะ
-ว่าง-
คนงานประจำรถขยะ
น. ส. นิรมล คำใจ : คนงาน
น. ส. นิรมล คำใจ
คนงาน
นายสมใจ  คุ้มพงษ์พันธ์ : คนงาน
นายสมใจ คุ้มพงษ์พันธ์
คนงาน
-ว่าง- : คนงาน
-ว่าง-
คนงาน