คณะผู้บริหาร  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายประเสริฐ มั่งประเสริฐ : ปลัด อบต.นครชัยศรี
นายประเสริฐ มั่งประเสริฐ
ปลัด อบต.นครชัยศรี
 

​โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 102
0982600564

นางสาวเพ็ญพยอม  เทพีรัตน์ : หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
นางสาวเพ็ญพยอม เทพีรัตน์
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 

โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 103
0860073452

นางสาวภูชณัชชา  โตจั่น : ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวภูชณัชชา โตจั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
 

โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 105
0805793357

นางสาวธนันณัฏฐ์ ธนเดชชัยมงคล : ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวธนันณัฏฐ์ ธนเดชชัยมงคล
ผู้อำนวยการกองช่าง
 

​โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 106
0843549424