คณะผู้บริหาร  |  หัวหน้าหน่วยงาน  |  สำนักงานปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  โครงสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายชูณิจ  พรฉายา : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายชูณิจ พรฉายา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 101
0819363582
นายธนากร  ไล้ประเสริฐ : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายธนากร ไล้ประเสริฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 107
0931340985
นางสุนันท์  พินิจพงษ์ : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นางสุนันท์ พินิจพงษ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 108
0811955427
นายสมาน สายทอง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
นายสมาน สายทอง
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
 
โทรศัพท์ 034331673 ต่อ 107
0898132571