ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ประวัติ อบต.
     องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ก่อตั้งขึ้นจากสภาตำบลนครชัยศรี  เมื่อปี พ.ศ.2537 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้ง  จากนั้นจึงยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ในปี พ.ศ.2538  มีเขตการบริหารครอบคลุมพื้นที่ ต.นครชัยศรี ส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีทั้งหมด  พื้นที่รวมประมาณ  2.6 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง
ตำบลนครชัยศรี หมู่ที่ 2  (บางส่วน)  และ หมู่ที่  3

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนครชัยศรี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
ทิศใต้ ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

การแบ่งส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน  คือฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา  และฝ่ายพนักงานประจำ 

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายสภา ประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  และเลขานุการสภา

ฝ่ายพนักงานประจำ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง และกองช่าง  ทั้ง 3 ส่วนงาน กำกับดูแลโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,277     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม