ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ประวัติ อบต.
     องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ก่อตั้งขึ้นจากสภาตำบลนครชัยศรี  เมื่อปี พ.ศ.2537 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกฎหมายจัดตั้ง  จากนั้นจึงยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ในปี พ.ศ.2538  มีเขตการบริหารครอบคลุมพื้นที่ ต.นครชัยศรี ส่วนที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีทั้งหมด  พื้นที่รวมประมาณ  2.6 ตารางกิโลเมตร

เขตการปกครอง
ตำบลนครชัยศรี หมู่ที่ 2  (บางส่วน)  และ หมู่ที่  3

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนครชัยศรี  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก
ทิศใต้ ติดต่อกับ  เทศบาลตำบลขุนแก้ว
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยวาส
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก  เทศบาลตำบลขุนแก้ว  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

การแบ่งส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน  คือฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา  และฝ่ายพนักงานประจำ 

ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 ท่าน  และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ฝ่ายสภา ประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาฯ สมาชิกสภา หมู่ที่ 2 สมาชิกสภา หมู่ที่ 3  และเลขานุการสภา

ฝ่ายพนักงานประจำ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนงาน คือ สำนักงานปลัด อบต. กองคลัง และกองช่าง  ทั้ง 3 ส่วนงาน กำกับดูแลโดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
112,820     
 
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรร...
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุข
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุ...
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำ...
KC inventive co.,ltd. © 2015