ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพด้านการเมืองและการบริหารการจัดการ
 
5.  สภาพด้านการเมืองและการบริหารการจัดการ

5.1.  ด้านบุคลากร

  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ประกอบด้วย
   5.1.1  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล   จำนวน  1   คน
   5.1.2  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน   2  คน
   5.1.3  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน    1  คน
   5.1.4  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล    จำนวน  6  คน
   5.1.5  พนักงานส่วนตำบล      จำนวน 10  คน
   5.1.6  ลูกจ้างประจำ      จำนวน  2  คน
   5.1.7  พนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน  9  คน
   5.1.3  พนักงานจ้างทั่วไป    จำนวน   11     คน
   รวมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี    จำนวน   42     คน

5.2.  ด้านงบประมาณ
  งบประมาณรายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  มีดังนี้
    ปี  2556    รายรับ  20,132,974.19- บาท
                      รายจ่าย18,500,000 บาท
    ปี  2557    ประมาณการรายรับ  19,800,000  บาท
                      ประมาณการรายจ่าย  19,800,000 บาท

5.3.ด้านทรัพย์สิน
   ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  มีดังนี้
    รถบรรทุกขยะ  จำนวน  2 คัน
    รถยนต์ส่วนกลาง จำนวน  1 คัน
    รถกระเช้า   จำนวน  1 คัน
    รถจักรยานยนต์  จำนวน  2 คัน
    อาคารสำนักงาน  จำนวน  1 หลัง
    ที่ดินจำนวน  3  แปลง    จำนวน  6 ไร่
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,394     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม