ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพด้านสังคม
 
4.  สภาพด้านสังคม

4.1 สถานศึกษา

  ประกอบด้วย สถานศึกษา  จำนวน 3 แห่ง
  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดกลางบางแก้ว
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง 
  โรงเรียนเพิ่มวิทยา(โรงเรียมมัธยมศึกษา)

4.2  สถานพยาบาล
 ประกอบด้วยสถานพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข ดังนี้
โรงพยาบาลนครชัยศรี
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หมู่ที่  2  ตำบลนครชัยศรี
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  หมู่ที่  3  ตำบลนครชัยศรี

4.3 หน่วยบริการประชาชน
  จุดตรวจสถานีตำรวจภูธรอำเภอนครชัยศรี     จำนวน  1  แห่ง
  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   จำนวน 60  คน

4.4 สถาบันทางศาสนา
  ได้แก่  วัดกลางบางแก้ว  และ วัดใหม่สุปดิษฐาราม  จำนวน  2  แห่ง      ศาลเจ้า จำนวน  1  แห่ง
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,393     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม