ร้องทุกข์ ร้องเรียน
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
E-Service
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

ข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
 
 1.  สภาพทั่วไป

1.1  ที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่  9  หมู่ที่  3  ตำบลนครชัยศรี  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  ห่างจากอำเภอนครชัยศรี  เป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครปฐม  เป็นระยะทาง  27  กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
   ทิศเหนือ  ติดต่อกับ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   ทิศใต้   ติดต่อกับ เทศบาลตำบลขุนแก้ว
   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยาวาส
   ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตำหนัก

1.2  เนื้อที่
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี มีเนื้อที่ทั้งหมด 2.4 ตารางกิโลเมตร

1.3  สภาพภูมิประเทศ
มีแม่น้ำนครชัยศรีไหลผ่าน  มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มไม่มีป่าและภูเขา 
เหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา ทำสวน  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์และการประมงน้ำจืด
   แม่น้ำนครชัยศรี จำนวน 1 สาย
   ลำคลอง จำนวน 5 สาย ดังนี้
  1.  คลองขุนแก้ว
  2.  คลองกำนันเกิด
  3.  คลองบางแก้ว
  4.  คลองบางกะบ้า
  5.  คลองรางจัน

1.4  จำนวนหมู่บ้าน
  ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 2   หมู่บ้าน  คือ
  หมู่ที่  2  หมู่บ้านปากคลองบางแก้ว
  หมู่ที่  3  หมู่บ้านกลาง

1.5  จำนวนครัวเรือน
ประกอบด้วยครัวเรือนทั้งสิ้น 616ครัวเรือน
หมู่ที่  2  บ้านปากคลอง  จำนวน  37  ครัวเรือน
หมู่ที่  3  บ้านกลาง จำนวน  579  ครัวเรือน
1.6 จำนวนประชากร
ประกอบด้วยประชากร  รวมทั้งสิ้น 3,070  คน  แยกเป็น
   ชาย  1,444 คน
   หญิง  1,593  คน
 หมู่ที่  2  บ้านปากคลอง รวม  191  คน  แยกเป็น
   ชาย  94 คน
  หญิง   97 คน
 หมู่ที่  3  บ้านกลาง รวม  2,846  คน  แยกเป็น
  ชาย  1,350 คน
  หญิง   1,496 คน
 ความหนาแน่นเฉลี่ย  614  คน  /  ตารางกิโลเมตร
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
กฎหมาย / ระเบียบ
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.นครชัยศรี
502,395     
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
แปลงนาสาธิตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกลาง
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 2566
ขอเชิญเข้าร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา 256...
โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัมนาคุณภาพชีวิต ของ...
KC inventive co.,ltd. © 2015
 
สอบถาม