ร้องทุกข์ ร้องเรียน
กระดานสนทนา
แบบสอบถามความพึงพอใจ
facebook
วัดกลางบางแก้ว
วัดใหม่สุปดิษฐาราม นครชัยศรี นครปฐม
ร้านอาหารดัง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สายด่วนของรัฐบาล 1111
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี “ การเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ  คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานชุมชนร่วมใจประสานการพัฒนา     สร้างการศึกษาให้ชุมชน” องค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี ยินดีต้อนรับ : ติดต่อ โทร. 0 3433 1673 , Email contact@nakhonchaisi-sao.go.th

กิจกรรม
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุข
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพพลานมัย กายใจดีมีสุข
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561
อบรมให้ความรู้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต. นครชัยศรีให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขต อบต. นครชัยศรี
อบรมให้ความรู้แก่ อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต. นครชัยศรีให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในเขต อบต. นครชัยศรี
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ผู้บริหาร อบต. นครชัยศรีเฝ้าระวังน้ำท่วม
ผู้บริหาร อบต. นครชัยศรีเฝ้าระวังน้ำท่วม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2561
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้าน
 โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับประชาชนและเยาวชน ประจำปี 2561
อบต.นครชัยศรี ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสำโรง
อบต.นครชัยศรี ร่วมวางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดสำโรง
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการ ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2562
โครงการรณรงค์การลดการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
โครงการรณรงค์การลดการทิ้งและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2560
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2560
โครงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
โครงการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (way of life)
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
กิจกรรมงานเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมงานเข้าพรรษา ประจำปี 2560
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560
กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2560
กิจกรรมงานสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการสร้างเสริมสุขภาพการดูและตนเองของผู้สูงอายุ
โครงการสร้างเสริมสุขภาพการดูและตนเองของผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
กิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
กิจกรรมเฉลิมพระเกียติ 12 สิงหาคม 2559
งานประเพณีเข้าพรรษา
งานประเพณีเข้าพรรษา
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ 11 ธ.ค. 2558 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครชัยศรี
กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงาน ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมการฝึกอาชีพให้กับประชาชนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้ว่างงาน ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
กิจกรรมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2558
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2558
กิจกรรมสานงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมสานงานประเพณีสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ) ประจำปี พ.ศ.2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2558
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กิจกรรมการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2557
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หน้าแรก
วิสัยทัศน์
ประวัติ อบต.
ข้อมูลพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
กิจกรรม
ผลงาน
ติดต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาสามปี
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ประกาศ และคำสั่งอบต.
คู่มือประชาชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนครชัยศรี
139,208     
 
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
เชิญชวนประชาชนงดใช้ถุงพาสติก
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณีเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกันสืบสานประเพณ...
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรร...
KC inventive co.,ltd. © 2015